Ogólne
informacje

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej AVA podlega następującym warunkom oraz przepisom obowiązującym w Królestwie Niderlandów.

Prawa autorskie

© Prawa autorskie AVA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do wszelkich treści tekstowych, obrazów, dźwięków, oprogramowania oraz innych materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej należą do AVA lub treści te zostały umieszczone za zgodą właściciela.

Masz prawo do przeglądania niniejszej strony internetowej i powielania jej treści poprzez drukowanie oraz zapisywanie na dysku twardym, a także do przekazywania jej innym osobom, lecz we wszystkich przypadkach musi odbywać się to wyłącznie dla celów niekomercyjnych, informacyjnych
i osobistych. Żadna kopia jakiekolwiek części niniejszej strony nie może być sprzedawana lub rozpowszechniana dla zysku komercyjnego bądź być modyfikowana i włączana do jakiejkolwiek innej pracy, publikacji lub strony internetowej, zarówno w formie fizycznej lub elektronicznej, w tym umieszczana na innych stronach internetowych. Nie udziela się jakiegokolwiek innego prawa lub licencji.

Znaki
towarowe

Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronie internetowej należą do AVA lub są wykorzystywane w ramach licencji.

Dostępność
produktów

Odniesienia do jakichkolwiek produktów lub usług znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży lub dostarczenia danego produktu lub usługi, a także nie oznaczają, że dany produkt lub usługa są dostępne we wszystkich krajach lub że nazwa, opis bądź specyfikacja danego produktu lub usługi będzie identyczna ze wskazaną na stronie internetowej. Dokładne informacje na temat dostępności i przydatności danego produktu lub usługi można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z AVA.

Dane
osobowe

Jeżeli przekażesz nam za pośrednictwem tej strony internetowej swoje dane osobowe, np. imię
i nazwisko oraz adres e-mail, zostaną one objęte naszą polityką prywatności. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed przekazaniem nam takich informacji.

Treści

Informacje znajdujące się na tej stronie internetowej zostały zamieszczone w dobrej wierze, lecz mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie należy wykorzystywać ich do jakichkolwiek konkretnych zastosowań i nie są udzielane jakiekolwiek gwarancje co do ich poprawności oraz kompletności.

Zarówno AVA ani kierownictwo, pracownicy oraz agenci firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z jakiegokolwiek dostępu do lub korzystania
z niniejszej strony internetowej bądź jakiejkolwiek powiązanej z nią strony internetowej, w tym m.in. utraty korzyści oraz szkody pośrednie, uboczne i następcze.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek na niniejszej stronie internetowej
w dowolnym momencie bez powiadomienia.